Politics

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх судалгаа эхэллээ


Үндэсний Статистикийн Хороо, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагатай хамтран “Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа”-ны ажлыг зохион байгуулж байна.

Тус судалгааг 2021 оны арванхоёрдугаар сараас 2022 оны есдүгээр сарыг дуустал зохион байгуулна. Энэ хүрээнд энэ сарын 2-нд Аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтсийн дарга, судлаач нарт судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын талаар заавар, зөвлөмж өгчээ.

Уг судалгаагаар хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, тархалтыг газар зүйн байршлаар, өрхийн төрөл шинж байдлаар, хүүхдийн сургуульд хамрагдалтын байдал, хүйс, насны бүлэг болон бусад хүчин зүйлсээр тооцох аж.

Мөн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхэд, тэдгээрийн нөхцөл байдал, шинж чанар, үр дагавар, тухайлбал, хүүхдүүдийн эрхэлж байгаа ажлын хэлбэр, ажлын нөхцөл нь тэдний боловсрол, эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа зэргийг судлах юм байна.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.